Alice Hendriks, dirigent
Lieke Smeets, sopraan
Katarzyna Wilk, sopraan
Sean Breen, tenor
Barmherzigkeit, Christgeist en Gerechtigkeit
Christ en Weltgeist
Ine Weerts, Wethouder Bisscheroux en echtgenote
Jan Cober, Gemma Visser en Graaf de Liedekerke de Paillhe
Arno Piters, klarinet
Keiko Iwata, viool
Benedikt Enzler, cello
Concert
De toehoorders
Bloemen van Florilène
St. Christinakoor
Edward Berden, dirigent
Feestelijke lunch
Piet jubileert
Math jubileert ook
Greg Torunski op de altsaxofoon
Samen lolmaken
 

 

Festiviteiten Tweede Lustrum Stichting Chrisjteijn, eind mei 2015.

 

Inleiding.

 

Begin 2014 besluit het bestuur van de Stichting Chrisjteijn dat de viering van het tweede lustrum in 2015 een bijzonder feestelijk karakter dient te krijgen. Er worden avonden belegd om met elkaar te brainstormen over de invulling van wat dan al een weekend van concerten lijkt te worden. Er wordt een commissie ter voorbereiding in het leven geroepen, bestaande uit Joep, Willy en Math. Math en ondergetekende zullen gesprekken voeren met o.a. Gemma Visser en Jan Formannoy om een muziekprogramma samen te stellen. Alle opties zijn op dat moment bespreekbaar, van een Italiaanse Avond bij het Kasteel tot een jazzpromenade in de centrumcafé ’s met een afsluitende jamsessie in de Christinakerk. Ook wordt nagedacht over een super-de-luxe galaconcert met medewerking van publiekstrekkers als de gebroeders Jussen. (Deze broers blijken helaas bezet).

Na oriënterende gesprekken blijft een aantal opties over:

Vrijdagavond een uitvoering van een Mozartopera (zoals bijvoorbeeld La finta giardiniera) in de openlucht bij Kasteel Eijsden. Uiteindelijk, en na grondig overleg met Gemma Visser, wordt besloten op deze locatie het allereerste Singspiel van Mozart uit te voeren: Die Schuldigkeit des ersten Gebots (KV 35). Gemma Visser zal zorgen voor de vijf solisten en Alice Hendriks zal de algehele muzikale leiding krijgen. Wij realiseren ons op dat moment nog niet helemaal wat de consequenties van deze keuze zijn. Hierover later.

Voor de zaterdagavond, het galaconcert, wordt Arno Piters, onze lokale klarinet-ster, aangesproken. Met hem wordt een programma afgesproken met muziek zoals Chrisjteijn die gewoonlijk programmeert: kamermuziek met een extra-tintje. Hij zal vijf collegae van het KCO Amsterdam uitnodigen om met hem naar Eijsden te komen. Ook over de financiën worden wij het eens.

De zondag moet een stralende afsluiting worden. We willen de dag beginnen met een plechtige dienst in ons “thuishonk” de St.-Christinakerk. De suggestie om Missa brevis van Joseph Haydn wordt opgenomen, via Piet Moesman, door het St. Christinakoor. ’s Middags zullen de festiviteiten worden afgerond met een jazzconcert in de kerk. Ons oorspronkelijk plan om er een jazzpromenade van te maken in de dorpsherbergen wordt door Jan Formannoy ontraden omdat een dergelijk evenement in zijn optiek niet helemaal aansluit bij de doelstellingen van Chrisjteijn. We kunnen hem alleen maar gelijk geven. Math stelt voor de jonge talenten The Torunski Brothers te engageren. Volgens hem doen zij op hun altsaxofoon en basklarinet jazzdingen om van te smullen. Aldus wordt besloten. In het seizoensprogramma 2014-2015 worden drie pagina’s gebruikt om onze plannen aan het publiek kenbaar te maken. Een flyer wordt ontwikkeld om bij elke programmaboekje van de reguliere concerten en exposities te voegen.

 

Voorbereidingen.

 

Als het programma in de steigers staat, wordt het tijd aan de afbouw van het project te gaan werken.

In september, bij de start van het nieuwe seizoen, worden afspraken gemaakt over de verdeling van de taken. Math weet dan nog niet wat hem met Die Schuldigkeit allemaal te wachten staat. Er moet beslist worden over de begeleiding: 2 vleugels of een orkest. In verband met de openluchtplannen lijkt de keuze voor de vleugels een beetje moeilijk, zeker als de weersomstandigheden zullen tegenwerken. Daarom wordt besloten Alice Hendriks te vragen een orkest samen te stellen. De vraag is echter uit welke musici dit orkest moet bestaan. Er wordt naarstig gezocht naar een partituur, maar die blijft lang onvindbaar. Gemma Visser heeft een partituur voor de zangers besteld, maar deze arriveert pas in januari. Uit deze partituur blijkt dat de jonge Mozart tamelijk ambitieus was in zijn keuze van instrumenten. Na de aanschaf van een orkestpartituur wordt door Alice geopteerd voor twee eerste violisten, twee tweede violisten, twee altviolisten, twee celli, twee hobo’s, twee hoorns, twee fagotten en een clavecymbel voor de continuopassages. Math weet met medewerking van de directeur van Conservatorium Maastricht, de heer Jan Rademakers, en van Claudia Alsdorf, studiebegeleidster van het Conservatorium een orkest te formeren. Na intensief e-mailverkeer tussen Math en de rest van West-Europa kunnen we een adres achterhalen waar de partituren voor de musici kunnen worden gehuurd. Het spreekt vanzelf dat deze activiteit de nodige tijd en inspanning heeft gevergd! Maar, zoals, gezegd, Math heeft het weer gefikst.

Ook voor de zaterdagavond pakken zich in februari donkere wolken samen omdat de leiding van het KCO besluit tot een extra concert in Deventer op de zaterdagmiddag voorafgaande aan onze gala-uitvoering. Ook hier moeten wij weer creatief reageren en na veel vijven en zessen wordt besloten de uitvoering een half uur tot drie kwartier te verplaatsen en een soort van inleiding te laten geven op de uit te voeren werken. Uiteindelijk blijkt dat er in de boezem van het KCO nogal wat ongenoegen ontstaat door de verandering van concertschema, waarop de orkestleiding de uitvoering in Deventer afgelast. Galaconcert gered.

De voorbereidingen voor de zondag voltrekken zich, wat Chrisjteijn betreft, in stilte. Daarover hoeven we ons geen zorgen te maken.

Ook hebben we intussen een Comité van Aanbeveling samengesteld onder voorzitterschap van Beschermvrouwe Béatrice de Ribaucourt, gravin De Liedekerke de Pailhe.

 

Uitvoering.

 

De PR-activiteiten worden door Joep, Math en André in gang gezet. Wat drukwerk betreft wordt besloten tot een affiche op A3-formaat, een flyer met het volledige programma, een drietal ‘voorbereidende’ advertenties en een grote tweepagina advertentie in De Etalage en een programmaboekje voor de drie dagen. Verder worden alle relevante media aangeschreven met het verzoek aandacht te besteden aan ons jubileumprogramma. Een radio-interview met Radio Maas en Mergelland wordt georganiseerd en extra flyers worden uitgedeeld in Theater a/h/ Vrijthof na afloop van het Pinksterconcert van Ste.-Cécile. Ik moet uiteraard vermelding maken van het werk van Marius Stekelenburg die het affiche en de voorkant van het programmaboekje ontwerpt. Ook oud-voorzitter Leon Joosten draagt bij aan de algemene feestvreugde door een prachtig ontwerp te maken voor het entreekaartje en het passe-partout. Het draaiboek voor de drie dagen wordt op- en bijgesteld tot iedereen tevreden is over de te verrichten werkzaamheden. Veiligheid wordt ingebouwd met betrekking tot de vrijdagavond: het openluchtconcert van Die Schuldigkeit op de binnenplaats van Kasteel Eijsden. We spreken af dat op woensdagavond 27 mei wordt bekeken of de voorstelling buiten doorgaat of verhuist naar de Kapel van Museum Het Ursulinenconvent.

Het kan beginnen.

Op dinsdagavond zijn de weersvooruitzichten voor vrijdag van dien aard dat dan al besloten wordt de voorstelling te verplaatsen naar de Kapel. Op de website wordt dit bekend gemaakt. Medewerking van Dagblad De Limburger wordt verzocht en toegezegd en zoals gebruikelijk niet nagekomen. Uit klantvriendelijkheid zal Willy Beijers op vrijdagavond bij het Kasteel staan om mensen die het bericht niet hebben gelezen alsnog naar de Kapel te begeleiden.

Op donderdag vindt de generale repetitie plaats in de Kapel en dan blijkt al hoeveel werk Alice Hendriks heeft gestoken in het smeden van een uitstekend orkest uit 12 studenten van Conservatorium Maastricht, aangevuld met twee oude rotten in het orkestvak.

 

De uitvoering op vrijdagvond 29 mei trekt helaas minder bezoekers dan we hadden gehoopt en verwacht en dit onverdiend geringe aantal doet zeker geen recht aan de meer dan voortreffelijke vertolking door Nathalie Denyft (sopraan), Lieke Smeets (sopraan), Katarzyna Wilk (sopraan), René Slot (tenor) en Sean Breen (tenor) en het conservatoriumorkest onder leiding van Alice Hendriks, De virtuositeit van de muziek van de 11-jarige Mozart wordt op enthousiaste en technisch knappe wijze door de jeugdige musici en de ervaren vocalisten aan het publiek gepresenteerd. De hand van Gemma Visser is duidelijk herkenbaar in de wijze waarop de zangers zich van de moeilijke taak kwijten om aan de allegorische personages inhoud te geven. Het publiek reageert op adequate manier en geeft de uitvoerenden een meer dan verdiend langdurig applaus.

 

Voorafgaand aan het galaconcert op zaterdag 30 mei is er een officiële ontvangst voor de leden van het Comité van Aanbeveling. Hiervan wordt gebruik gemaakt door onze Beschermvrouwe gravin De Liedekerke en graaf Marcel de Liedekerke, wethouder Bisscheroux en echtgenote, notaris Heynen en echtgenote, dirigent Jan Cober en partner en ………

Dan het galaconcert door Arno Piters en een kwintet strijkers van het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam: Marleen Asberg (eerste viool), Keiko Iwata (eerste viool), Edith van Moergastel (altviool), Benedikt Enzler (cello) en Rob Dirksen (contrabas).

Het programma dat zij uitvoeren bestaat uit twee bewerkingen van de hand van Geert van Keulen, te weten de Phantasiestücke op. 73 van Robert Schumann en de Klaviersonate op. 120 nr. 1 van Johannes Brahms. In beide stukken is nu een ruime rol weggelegd voor de klarinet. Het overbekende klarinetkwintet van Mozart (KV 581) en een prachtige muzikale grap, een duo voor cello en contrabas van Gioacchino Rossini completeren het programma.

Ook hier moeten wij weer concluderen dat de publieke belangstelling half zo groot is als we hadden verwacht. Per slot van rekening kan de muziekliefhebber van Maastricht en Heuvelland niet elke dag genieten van muzikaliteit en virtuositeit van wereldklasse, want dat was wat de dames en heren musici ons voortoverden in deze prachtige stukken kamermuziek. Arno Piters en zijn collega’s maakten er een muzikale happening van het hoogste niveau van. Ze hadden zelf zichtbaar genoegen in hun muziek en dit genoegen werd gedeeld door de wèl aanwezige toehoorders. Graaf en Gravin de Liedekerke en wethouder Bisscheroux en partner deelden in het daverende applaus.

 

Zondag 31 mei begint met de plechtige hoogmis in de St.-Christinakerk. En tot ons grote genoegen is de kerk geheel met ‘gelovigen’ gevuld. De Missa brevis van Joseph Haydn, de Cantique de Jean Racine van  Gabriël Fauré, het Ave Verum van Mozart, een motet van Nägeli en het prachtige Blessing and Glory van George Frederic Händel worden op meer dan voortreffelijke manier door het St. Christinakoor onder leiding van Edward Berden uitgevoerd. De begeleiding is in handen van Hub Wolfs, de oude meester in het vak. De plechtigheid van het ogenblik verhindert na afloop de aanwezigen niet om de zangers, de dirigent, en de organist te belonen met een krachtig applaus.

 

Het afsluitende concert door de Torunski Brothers, Greg op de altsaxofoon en Piotr op de basklarinet is een ware eyeopener. Vol enthousiasme en aanstekelijke muzikaliteit vullen de broers de gewijde ruimte van de Christinakerk met profane jazzklanken, die echter niet misstaan in deze ‘heiligen Hallen”. Ook hier weer een publiek dat enthousiast meeleeft met de muzikale escapades van de Poolse broers. Van bekende nummers als Pink Panther Theme, Take Five, Summer Time, Georgia On My Mind enz. spelen zij hun eigen versie, tot groot genoegen van het schaars aanwezige publiek. Ook hier weer een gemiste kans voor onze Heuvellanders om kennis te maken met kwaliteitsmuziek anders dan in harmonieverband, waarover anders niets dan goeds.

Vermeld dient te worden dat onze Beschermvrouwe alle drie dagen acte-de-présence heeft gegeven, waarvoor wij haar bijzonder erkentelijk zijn.

 

Moe doch voldaan………………………………………………………..

 

André Fraats.

Eijsden, 11 juni 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemma Visser, zangcoach
Nathalie Denyft, sopraan
René Slot, tenor
Sef Thissen, verteller
Barmherzigkeit, Christgeist en Gerechtigkeit
Joep bedankt
Jan Cober, Gemma Visser en Philma Beijers
Piet, Elly, Jacqueline en Alice
Marleen Asberg, viool
Edith van Moergastel, altviool
Rob Dirksen, contrabas
Concert
De toehoorders
Bloemen van Florilène
St. Christinakoor
Hub Wolfs, organist
Feestelijke lunch
Jacqueline ook
en Rianne eveneens
Piotr Torunski op de basklarinet
Samen genieten